Zasady stosowania psychoterapii

Psychoterapia indywidualna – polega na pracy psychoterapeuty z jednym chorym. Pogłębia to silnie wzajemny ich związek oraz wzmacnia wynikające stąd argumenty i doświadczenia. Psychoterapia grupowa – uczestniczy w niej kilku chorych oraz jeden lub więcej terapeutów. Umożliwia to psychoterapię większej liczbie chorych, zwiększa możliwość wymiany doświadczeń oraz umożliwia korzystny wpływ

Czytaj więcej

Istota i cele psychoterapii

Psychoterapia jest metodą leczenia wykorzystującą oddziaływanie psychologiczne. Istota psychoterapii jest emocjonalny i wzbudzający nadzieję kontakt między leczącym (terapeutą), a chorym. W czasie spotkań terapeuta umiejętnie dobierając słowa i działania stara się pomóc choremu. Istnieją cztery podstawowe źródła inspiracji: teoria psychoanalityczna, behawiorystyczna, interpersonalna i poznawcza. Dają one początek wielu różnorodnym podejściom

Czytaj więcej

Zastosowanie psychologii

Specjaliści w dziedzinie psychologii są zatrudniani: w palcówkach oświaty i wychowania – poradnie wychowawczo-zawodowe, szkoły w placówkach służby zdrowia – poradnie zdrowia psychicznego, poradnie rehabilitacyjne, oddziały szpitalne, sanatoria w placówkach wymiaru sprawiedliwości – zakłady wychowawcze, karne w różnych instytucjach naukowych i zakładach produkcyjnych. W placówkach oświaty przeprowadza się badania psychologiczne

Czytaj więcej

Regulacyjna teoria zachowania

Według tej teorii zachowanie człowieka jest regulowane przez procesy: orientacyjne, emocjonalno-motywacyjne oraz programująco-kontrolujące. W Polsce zyskała sobie dużą popularność, a powstała na podstawie nurtu teorii poznawczych oraz dużego wkładu polskich badaczy: T. Tomaszewskiego, J. Reykowskiego, K. Obuchowskiego, J. Kozieleckiego. Procesy orientacyjne – w przebiegu których człowiek odbiera informacje płynące z

Czytaj więcej

Teorie psychologii humanistycznej

Teoria ta zakłada, że człowiek stanowi jedność składającą się z „Ja psychicznego” i organizmu w rozumieniu biologicznym. Jedność ta ma charakter unikatowy, niepowtarzalny, co stanowi jej niepodważalną wartość. Człowiek z natury jest dobry – jego naturalne dążenia rozwojowe są pozytywne i konstruktywne. Podstawową właściwości natury ludzkiej jest zdolność do stałego

Czytaj więcej

Teorie poznawcze

W świetle tej teorii człowiek stanowi podmiot własnej aktywności i przyjmuje wobec otoczenia postawę badawczą tzn. odbiera informacje płynące z otoczenia, rejestruje je w pamięci, formułuje hipotezy wyjaśniające zarejestrowane zjawiska, sprawdza je w procesie przystosowania się i przekształcania rzeczywistości. W toku poznawania rzeczywistości tworzy tzw. konstrukty poznawcze, a są to

Czytaj więcej

Teorie psychodynamiczne

Związane są ściśle z nazwiskiem S. Freuda, twórcy psychoanalizy, zwanej również psychologią głębi. Przyjmuje ona, że zachowanie człowieka jest ukierunkowane przez wewnętrzne siły, pozostające ze sobą w stałym konflikcie. Aparat psychiczny człowieka składa się z trzech sfer: Id, Ego i Super-Ego. Sfera pierwsza Id zawiera wrodzone, nieuświadomione popędy oraz wyparte

Czytaj więcej

Teorie behawioralne

Według tej teorii zachowanie człowieka jest w pełni sterowane przez środowisko zewnętrzne. Każdy bodziec płynący z otoczenia wywołuje wymierną reakcję ze strony organizmu ( ruchy mięśni, reakcje sterowane przez autonomiczny układ nerwowy, reakcje słowne). Wyróżnia się przy tym bodźce bezwarunkowe i warunkowe. Bodźce bezwarunkowe to czynniki to czynniki wywołujące reakcje

Czytaj więcej

Teorie w psychologii

Mimo stałego wzrostu wiedzy psychologicznej, nie opracowała ona dotąd zwartej i jednolitej koncepcji człowieka, a sposoby opisania poszczególny jego zachowań różnią się w zależności od teorii psychologicznej, na gruncie której powstały. W psychologii mówi się o modelu człowieka w ujęciach: behawioralnym (behavior – zachowanie), psychodynamicznym, psychologii poznawczej i humanistycznej. W

Czytaj więcej

Przedmiotem psychologii współczesnej

Przedmiotem psychologii współczesnej jest opis i wyjaśnianie zachowań człowieka w jego kontaktach z otoczeniem. Wyróżnia się psychologię teoretyczną, zwaną też psychologią ogólną, oraz psychologię stosowaną. Psychologia ogólna zajmuje się badaniem: procesów psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, decyzyjne), osobowości, różnic indywidualnych między ludźmi, zachowań społecznych. Psychologia stosowana to nauka wykorzystująca wiedzę teoretyczną

Czytaj więcej